top of page

IB CO LUS NTXIV RAU KOJ THAUM KOJ MUS TAUG KEV

  • Mus taug kev rau sab hnub ci.  Hais nyob zoo rau tus neeg uas koj thawj pom.  Thaum koj hais nyob zoo tas, koj xav li cas?  Koj puas txaj muag?  Koj puas zoo siab?  Koj puas xav txog kev nco dab tsi?  

  • Taug kev rau ib qhov chaw uas ua rau koj muaj kev kaj siab.  Mloog kom tau peb yam uas nyob ntawm thaj chaw no.  Ua cas koj ho xaiv peb yam suab no?  Koj xav li cas thaum koj mloog peb yam no?  

  • Mus saib ib qhov chaw los yog ib tug neeg.  Ib tsob ntoos, los yog ib lub kev lag luam uas Koj ho xam li koj lub tsev.  Muab thaj chaw no xav.  Ua cas koj ho nyiam thaj chaw No?  

  • Txhua yam nyob ntawm koj zej zos yeej muaj paj ntoos zoo nkauj heev.  Txawm yog ib Lub noob txiv ntoos xwb los yog txhua tus neeg nyob rau koj lub zej zog, yeej pom hais Tias muaj lub zog pauv kom peb lub neej zoo.  Puab muaj dab tsis uas koj ho pom es Pab koj muaj kev cia siab? 

bottom of page